Skip to main content

Adoptie

De begraafplaats Overloon War Cemetery van de Commonwealth War Graves Commission is gelegen aan de Vierlingsbeekseweg in Overloon en telt 281 militaire graven.
De Stichting Overloon War Chronicles biedt de mogelijkheid deze graven te adopteren.

Het adoptieprogramma van Stichting Overloon War Chronicles (hierna te noemen OWC) wordt ondersteund door Commonwealth War Graves Commission (hierna te noemen CWGC).

Aanmelden voor adoptie niet meer mogelijk

In april 2022 is begonnen met de toewijzing van graven voor adoptie nadat hierover eerder in de plaatselijke weekbladen en op Facebook was bericht. De aanmeldingen zijn gestaag binnengekomen en inmiddels zijn nagenoeg alle 281 graven geadopteerd. De adoptieaanmeldingen zijn voor een deel afkomstig uit Overloon en directe omgeving, maar ook uit de rest van Nederland en zelfs uit België en Duitsland.

Iedere adoptant ontvangt na de toewijzing het officiële Overloon War Chronicles-adoptiecertificaat, het speciale certificaat ontworpen door Ger Smeets.

Na ontvangst van het adoptiecertificaat zijn diverse adoptanten op zoek gegaan naar familie van de militair in het Verenigd Koninkrijk. Soms zelfstandig op zoek, soms met behulp van Overloon War Chronicles wanneer wij beschikken over gegevens over familieleden. Met veel positief resultaat. Veel adoptanten en de betreffende familieleden in het Verenigd Koninkrijk hebben al contactgegevens en foto’s uitgewisseld.

De Stichting bedankt alle adoptanten heel hartelijk voor hun deelname en spreekt de hoop uit dat het adoptieprogramma een basis zal zijn voor een lange en vruchtbare samenwerking.

graf adoptie

Reglement

 1. Toewijzing
 2. Tegemoetkoming
 3. Certificaat
 4. Verwachting
 5. Regels
 6. Lichtjes op oorlogsgraven
 7. Commercie
 8. Privacyreglement
1. Toewijzing
 • Adoptie van de graven is mogelijk voor individuen, bedrijven, scholen, organisaties en verenigingen.
 • Alleen OWC is bevoegd een graf toe te wijzen aan de kandidaat-adoptant. Ook worden de 6 nu nog anonieme graven ter adoptie aangeboden.
 • Bij de aanvraag kan de kandidaat-adoptant een voorkeur uitspreken voor een bepaald graf. OWC zal bij de toewijzing zoveel mogelijk rekening houden met de door de kandidaat-adoptant uitgesproken voorkeur.
 • Adoptietoewijzingen uit het verleden worden hierbij zoveel mogelijk gerespecteerd.
 • Bij meerdere aanvragen voor hetzelfde graf beslist OWC over de definitieve toewijzing.
 • Het is voor de kandidaat-adoptant mogelijk meerdere graven te adopteren, afhankelijk van het aantal beschikbare nog te adopteren graven op dat moment.
 • Het is mogelijk om hetzelfde graf met meerdere adoptanten te adopteren, wanneer de betreffende kandidaat-adoptanten dit vooraf kenbaar maken aan OWC.
 • De adoptie van een graf is overdraagbaar aan individuen, bedrijven, scholen, organisaties en verenigingen. Dit dient vooraf schriftelijk gemeld en goedgekeurd te worden door OWC.
 • Een adoptant kan zijn adoptie op ieder moment teruggeven aan OWC.
 • OWC behoudt te allen tijde het recht voor om een adoptieverzoek zonder opgaaf van redenen te weigeren dan wel een reeds gedane toewijzing te herzien dan wel ongedaan te maken.
 • De adoptanten wordt verzocht adreswijzigingen schriftelijk door te geven aan OWC.
2. Administratiekosten:
 • Ter compensatie van de administratiekosten vraagt OWC een eenmalige bijdrage van EUR 10,00 per geadopteerd graf. Het staat de adoptant natuurlijk vrij om een hoger bedrag te doneren.
 • Het bedrag kan worden overgemaakt op bankrekeningnummer: NL04 RBRB 8835 3869 69  t.n.v. Stichting Overloon War Chronicles onder vermelding van de naam en adres van de adoptant.
3. Certificaat
 • Na ontvangst van de bijdrage door OWC ontvangt de adoptant het adoptiecertificaat waarop de persoonsgegevens van de betreffende gesneuvelde militair staan vermeld, alsook de naam van de adoptant.
 • De adoptie is pas officieel van kracht na de afgifte van het betreffende adoptiecertificaat.
4. Verwachting
 • OWC verwacht van de adoptant aandacht voor het geadopteerde graf en minimaal éénmaal per jaar een bloemetje plaatst op het geadopteerde graf op bijvoorbeeld:
  – 4 mei: Nationale Dodenherdenking
  – 14 oktober: Bevrijdingsdag Overloon
  – geboortedag desbetreffende militair, indien bekend
  – sterfdag desbetreffende militair, indien bekend
  – 24 december, kerstavond
 • OWC stelt het zeer op prijs wanneer de adoptant zich inspant om meer te weten te komen over de betreffende militair en contacten onderhoudt met eventuele familie en/of nabestaanden van de betreffende militair van het geadopteerde graf. De adoptant kan de informatie delen met OWC via onderstaand emailadres, zodat zoveel mogelijk (portret-)foto’s en achtergrondverhalen kunnen worden bewaard in het archief van OWC.
5. Regels:
 • Overloon War Cemetery wordt beheerd door CWGC. De indeling, vormgeving en beplanting van de begraafplaats vindt plaats volgens een model dat wereldwijd op iedere begraafplaats van de CWGC wordt toegepast.
 • Alleen verse snijbloemen en “poppy”-kransen mogen voor de grafsteen worden geplaatst.
 • Het is niet toegestaan om veranderingen of aanvullingen aan te brengen aan de beplanting bij de graven.
 • Permanente voorwerpen mogen niet worden geplaatst, deze zullen worden verwijderd door het CWGC.
 • Het onderhoud van de begraafplaats blijft uitsluitend de verantwoordelijkheid van de CWGC.
 • Het is ten strengste verboden restafval op het kerkhof achter te laten.
 • Informatie over CWGC is beschikbaar via https://www.cwgc.org/
 • In alle gevallen van discussie beslist het bestuur van OWC en hanteert hierbij de richtlijnen van het CWGC.
6. Lichtjes op oorlogsgraven:
 • Jaarlijks wordt op kerstavond, 24 december op alle graven van de CWGC-begraafplaats een kaars gebrand. Deze activiteit maakt deel uit van de landelijke manifestatie Lichtjes op oorlogsgraven. De aanwezigheid van de adoptant en medewerking van de adoptant bij het aansteken en plaatsen van de kaars op het door de adoptant geadopteerde graf wordt hierbij zeer op prijs gesteld.
7. Commercie:
 • Commerciële activiteiten door de adoptant zelf opgestart met betrekking tot de graven en/of de CWGC-begraafplaats zijn niet toegestaan.
 • OWC verwacht van de adoptant strikte naleving van deze regel.
8. Privacyreglement:
 • Het privacyreglement van OWC is te vinden op overloonwarchronicles.nl
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van OWC.

Stichting Overloon War Chronicles

E-mail: overloonwarchronicles@gmail.com
Bankrekening NL04 RBRB 8835 3869 69
KVK-nummer 83346422

volg ons op

e-mail: overloonwarchronicles@gmail.com
correspondentieadres:
Holthesedijk 2 a, 5825JG Overloon

Kvk nummer: 83346422
Banknummer: NL04 RBRB 8835 3869 69
t.n.v. Stichting Overloon War Chronicles

©2021 Overloon War Chronicles